Pirkšanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 1. Noteikumi un to darbības laiks

  Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā audiovideo.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu, angļu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA FIMPEX (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 05.07.2009.

 2. Distances līgums

  Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

 3. Distances līguma spēkā stāšanās

  Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

  Gadījumos, kad interneta vietnē audiovideo.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem audiovideo.lv klientu centrā, tiek izsniegti šādi preces iegādes apliecinoši dokumenti:

  • Priekšapmaksas rēķins;
  • Preču pavadzīme - rēķins.

  * Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

 4. Distances līguma izpildes laiks

  PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

 5. Atteikuma tiesības

  Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

  1. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.
  2. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  3. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
   Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.
  4. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  5. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  6. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
  7. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par Preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto laiku un veidu. Pircējs ir atbildīgs par tādu Preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

  PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu (CD, Blu-ray, LP vinila plate) vai videoierakstu (DVD), vai datorprogrammu iepakojumu (plēvīti);
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
  • Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

  PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 6. Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

  Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

  1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  3. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
 7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

  Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@audiovideo.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Brīvības gatve 201, LV-1039. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

  Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
  3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

  Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

  - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:
  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  - Informācija par strīdu risināšanas procesu:
  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  - Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
Ārpustiesas strīdu risinātājs Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

Informācija par Interneta veikalu audiovideo.lv

 1. Cenas

  Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.

 2. Valodas

  INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu, angļu vai krievu valodā.

 3. Pasūtījuma noformēšana

  PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā audiovideo.lv, pa tālruņi +371 67566677 vai pa elektronisko pastu info@audiovideo.lv. Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji). Pasūtījuma noformēšanas kārtība Internetā:

  Pasūtījums

  1. Izvēlieties Jums interesējošu preci, iepazīstieties ar preces aprakstu un, ja Jūs esat apmierināts ar izvēlēto preci, nospiediet pogu “Pievienot grozam”;
  2. Jūs redziet preci “Mans grozs”. Jums ir sekojošas iespējas:
   • rediģēt daudzumu. Ievadiet nepieciešamo skaitu lauciņā, kurā redzams preču daudzums, piemēram “1”;
   • izdzēst no “Iepirkumu grozs” kļūdaini ievadīto preci. Nospiediet uz “krustiņu” pa labi no preces attēla;
   • lai atgrieztos pie preču izvēles, variet nospiest uz Jūs interesējošo preču kategorijas pogu, "Iepirkumu grozs"  saturs saglabāsies;
   • pasūtīt Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es). Nospiediet “Norēķināties”.
  3. Jums nepieciešams aizpildīt Pasūtījuma izrakstīšanai nepieciešamos laukus. Aizpildot reģistrācijas formu (ar *, atzīmēti obligāti aizpildāmie laukumi);
  4. Izvēlieties Jums nepieciešamo piegādes veidu;
  5. Pasūtījuma apmaksa: priekšapmaksa, apmaksājot uz e-pastu nosūtīto Priekšapmaksas rēķinu;
  6. Jūsu pasūtījuma pārskats un apstiprinājums. Jūs redziet pilnu informāciju par Jūsu pasūtījumu: preces(-ču) nosaukumu(-us), daudzumu, cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi nodokli, preces piegādes maksu. Ailē “Kopā” norādīta Jūsu pasūtījuma galējā summa. Jums ir sekojoši varianti, lai veiktu pasūtījuma korekciju:
   • pievienot preci(-es) pasūtījumam. Nospiediet uz Jūs interesējošo preču kategorijas pogu;
   • līdz pasūtījuma apstiprināšanai, Jūs variet izmainīt maksātāja adresi, piegādes adresi, piegādes veidu attiecīgajā lauciņā ekrāna kreisajā malā.
   Pirms pirkuma noformēšanas, Jums ir iespēja pie pasūtījuma uzrakstīt īsu komentāru (laukums “Pasūtījuma piezīmes”). Lai pasūtītu Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es), nospiediet “Pasūtīt”.
  7. Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu. Vēstule, kas apstiprina Jūsu reģistrāciju un pasūtījumu, nosūtīta uz Jūsu reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 4. Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi

  PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm

 5. Tehniskie līdzekļi informācijas ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

  Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeriem pa tālruņi +371 67566677, pa elektronisko pastu info@audiovideo.lv.

 6. Kontaktinformācija un rekvizīti
  Adrese: Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084
  Tālrunis: +371 67566677
  E-mail: info@audiovideo.lv
     
  Nosaukums: SIA FIMPEX
  Juridiskā adrese: Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084
  Faktiskā adrese: Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084
  Reģistrācijas Nr.: 40103311895
  PVN: LV40103311895
  Konta Nr.: LV74HABA0551030317490
  Bankas kods: HABALV22
  Banka: Swedbank AS
     
  Konta Nr.: LV91UNLA0050015923121
  Bankas kods: UNLALV2X
  Banka: SEB bank